Galerie

Warenkorb

Nordostdt. Meisterschaft 2019 Cottbus

Montag, 17. Februar 2020

Begehrlichkeiten

Jiu Jitsu

Jiu Jitsu

Jiu Jitsu

Kampfrichter & Teilnehmer

Karate

Karate

Jiu Jitsu

Jiu Jitsu

Jiu Jitsu

Jiu Jitsu

Jiu Jitsu

Karate

Bo-Jutsu Kata

Bo-Jutsu Kata

Bo-Jutsu Kata

Combat-Arnis Anyo

Combat-Arnis Anyo Anwendung

Bo-Jutsu Kampf

Bo-Jutsu Kampf

Bo-Jutsu Kampf

Eintscheidung Combat-Arnis Kampf

Combat-Arnis Kampf

Alles im Blick: Combat-Arnis Kampf

Einlauf der Teilnehmer

Gruppe Zwickau

Jiu-Jitsu

Jiu-Jitsu

Jiu-Jitsu

Combat-Arnis Anyo